Choď na obsah Choď na menu
 


Poplatky v MŠ

Poplatky v MŠ sú určené podľa

Všeobecne záväzného nariadenia  zo dňa 01 09. 2013, doplnok č. 1 zo dňa 01. 01. 2016, doplnok č. 2 zo dňa 01. 01. 2018 a doplnok č. 3 zo dňa 01. 03. 2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.

Mesto Snina určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Snina v sume 12,00 eur.

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa uhrádza šekom alebo bankovým prevodom na účet materskej školy

číslo účtu :               2003932558/0200

IBAN :                      SK75 0200 0000 0020 03932558

variabilný symbol : číslo skupiny, ktorú dieťa navštevuje (napr:1....)

konštantný symbol : 0308

doplňujúce údaje : meno dieťaťa

 

Kedy príspevok neplatíte :

- ak je dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľstvu MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

Poplatky ŠJ

1. Mesto Snina určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Mesto Snina, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky takto:

v materskej škole (2 - 6 rokov) vo výške 1,95 eur z toho:

. Mesto Snina určuje výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Mesto Snina, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 0,05 eur na jedno odobraté jedlo.

Mesačný príspevok sa uhrádza šekom alebo bankovým prevodom na účet školskej jedálne

číslo účtu :               1786771855/0200

IBAN :                     SK38 0200 0000 0017 8677 1855

variabilný symbol : číslo skupiny, ktorú dieťa navštevuje (napr:1....)

konštantný symbol : 0308

doplňujúce údaje : meno dieťaťa

 

Poplatky sa uhrádzajú vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci.